Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Privacy

Care4Neo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2020.

Verwerking van persoonsgegevens

Introductie

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Care4Neo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Care4Neo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Care4Neo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Care4Neo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Care4Neo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Care4Neo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Care4Neo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel(s);
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens (bij betaling via incasso);
 • Geboortedatum couveusekindje(s).

Uw persoonsgegevens worden Care4Neo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door Care4Neo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de donateursovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De donateursovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Care4Neo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens (bij betaling via incasso).

Uw persoonsgegevens worden door Care4Neo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Care4Neo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Care4Neo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel(s);
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Opleiding c.q. functie;
 • Geboortejaar couveusekindje(s).

Uw persoonsgegevens worden door Care4Neo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Care4Neo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Care4Neo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Care4Neo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

AVG OK

Care4Neo is onderdeel van het AVG programma. De verklaring omtrent ons AVG OK keurmerk is hier te vinden.

Sluiten